Spring til indhold

Halsnæs Lilleskoles pædagogik og didaktik bygger på en bestemt forståelse af, hvad mennesker har brug for at lære, og også hvordan vi mener, at man lærer bedst. Vi arbejder med tre grundlæggende byggesten i en konkret forestilling om, hvordan vi bedst driver skole.

Projektbaseret læring

For at forstå en mangfoldig verden og se nuanceret på den mener vi, at mennesker har brug for at se og forstå i helheder og systemer. Det, vi lærer, skal så vidt muligt kunne sættes i en virkelighedssammenhæng og opleves som relevant.

Projekter giver muligheder for at stille autentiske spørgsmål om virkelige problemstillinger, og de lægger op til en arbejdsform, som stimulerer nysgerrighed, undren og det, man allerede ved. Projektformen fremmer desuden en holistisk tilgang til verden og oplevelsen af denne. Et tema kan angribes fra mange vinkler og fagligheder, og man får med projektarbejdsformen mulighed for at komme i dybden og i bredden. 

Projektbaseret læring giver desuden et godt grundlag for differentiering med plads til mange typer læring og brug af mange kompetencer undervejs. Derfor arbejder vi med at lade børn og unge selv udtænke og designe projekter samt føre dem ud i verden. Hvis man skal opleve sig selv som handlekraftig og medskabende, er processen, hvor vi gør tingene – og altså ikke blot taler eller læser om dem – vigtig. Den, der gør noget, lærer noget; kan vi oven i købet gøre noget for andre, hjælper det os med at udfolde os selv som mennesker og sætte vores styrker i spil.

Udeskole

Læringen i naturen er baseret på oplevelser, der engagerer hele mennesket kropsligt, sanseligt og følelsesmæssigt. Derfor er det efter vores mening oplagt atlade børn og unge arbejde udenfor så meget som muligt.

Udeskole er en bred betegnelse for regelmæssig undervisning uden for skolen i natur- ellerkulturomgivelser. Udeskole kan foregå både i natur- og kulturmiljøer og i samfundslivet, eksempelvis skove, parker, havne, lokalsamfund, museer, virksomheder og landbrug. Udeskole kan overordnet ses som en udvidelse og ændring af skolens pædagogiske rum og undervisning. 

På Halsnæs Lilleskole er udeskole derfor ikke bare en ugentlig skovtur, men rent faktisk en pædagogisk metode, hvor undervisningen udendørs integreres i den almindelige undervisning i klassen og støtter og styrker denne. Det er en mulighed for børnene og de unge til at afprøve den teoretiske viden og de færdigheder, de får indendørs, ved at arbejde konkret og aktivt med dem i uderummet. De måler, saver, beregner, tæller, sammenligner og iagttager– så alle fag kan inddrages, ikke kun biologi eller natur/ teknik.

I vores optik handler udeskole altså om meget mere end at gå udenfor og undervise eleverne, og vi mener, at vi med denne byggesten byder på en kvalitativt anderledes skole.

10 gode og underbyggede grunde til at arbejde medudeskoledidaktik:(kilder bl.a.EMU læringsportal –Forskning i Udeskole)

Social læring og relationsarbejde

På Halsnæs Lilleskole tillægger vi forskellighed og diversitet en positiv betydning. Alle mennesker er forskellige og skal mødes som de individer, de er. Det enkelte barn/ den enkelte unge skal kende sig selv, opbygge et selvværd, blive dygtig til det, der foreligger naturligt samtudfordres til at udvikle det, der er sværere.

Vi arbejder med at respektere hinandens forskellighed i et gensidigt forpligtende fællesskab. At have et fællesskab er det modsatte af at have et millimeterdemokrati, og vi arbejder med, at små som store skal forstå, at det at være en del af en gruppe indebærer, at du både kan modtage og bidrage, være med og imod samt turde sige til og fra.

For os er det derfor væsentligt, at ikke alle skal behandles ens, bl.a. fordi de kan – eller udfordres af – forskellige ting. I skolens fællesskab såvel som i samfundet er der brug for at inkludere og gøre plads til alle slags viden, alle indfaldsvinkler, kompetencer og fremgangsmåder.

Vi bestræber os hver dag på at tilrettelægge læring og leg, så alle får mulighed for at afprøve og eksperimentere med egne kræfter. Vi møder børn og unge som ligeværdige mennesker, og vi tror på, at alle ønsker at lære, samarbejde og deltage. Vores opgave er derfor bl.a. at sætte tydelige rammer, lytte, spørge og guide, så børnene/ de unge får mulighed for at mærke og forstå egne følelser og behov, samtidig med at de lærer at lytte til og at anerkende andres.

For at give hver eneste barn og unge de bedste betingelser i livet, erdet vigtigt, at den enkelte bliver mødt der, hvor han/huner i forhold til læringsparathed og udviklingsmuligheder samt rent socialt. Derfor arbejder vi med fleksible læringsfællesskaber og sætter meget gerne børnene/ de unge sammen i forhold til, hvor de er både socialt og fagligt. Fleksibiliteten betyder, at vi kan ændre på konstellationer, når der er behov for det, samt at vi i nogen grad undgår aldershierarkier. Vi arbejder ofte med læring på tværs af klasser og har faste samarbejdsstrukturer mellem de ældste og yngste elever kaldet ”store-lille-venner”. 

Social læring handler også om omverdensforståelse og det at kunne møde andre uden for skolen på en åben og konstruktiv måde. Derfor arbejder vi med at tage ud og møde mennesker, der er optaget af noget. Vi inviterer indenfor og deler gerne vores viden og færdigheder med andre. I vores projekter tilstræber vi at skabe noget, som vi kan give til eller dele med andre.

Vi tror på, at solide og gode netværksrelationer øger både børn og voksnes forståelse af sig selv og deres tilstedeværelse i verden.

Kontakt:

Hovednummer: 47 98 88 83

SFO: 40 18 99 83

Adresse:

Hågendrupvej 6, Torup

3390 Hundested

post@halsnaesskolen.dk