Spring til indhold

Trivselspolitik for Halsnæs Lilleskole

Målsætning:

Halsnæs Lilleskole skal være et trygt sted at være for alle. Vores skolefællesskab skal være kendetegnet ved en høj grad af trivsel, en grundlæggende respekt for hinanden og med forståelse for mangfoldighed og forskellighed. For skolen er det væsentligt at forebygge mistrivsel og mobning, før den opstår, ved at have et systematisk fokus på elevernes trivsel i klasserne og på skolen som helhed.

Hvis en elev eller elever ikke trives, skelner vi grundlæggende mellem konflikter, der er en del af livet, og mobning, der har en anden og mere systematisk karakter. Derfor lærer vi eleverne at løse konflikter selv, ved at lytte til hinanden, sætte sig i hinandens sted og vi går ind og mægler som voksne, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Mobning:

Mobning er kendetegnet ved flere forhold. Der er ofte tale om et gruppefænomen, hvor der i en klasse er en uhensigtsmæssig klassekultur. Mobning kan være direkte rettet mod den enkelte eller flere – eller være indirekte udelukkende, hvor en gruppe gennem deres adfærd vælger en eller flere fra og dermed ekskluderer dem. Mobning er sociale processer på afveje og skyldes ikke enkelte elevers negative indflydelse, men er derimod et samspil mellem flere faktorer.

Digital mobning:

I disse år spiller de sociale medier en større rolle i elevernes liv og bliver dermed også en ny arena for potentiel mobning. Det er vi bevidste om og forsøger i hverdagen at øge elevernes bevidsthed og kritiske stillingtagen til de sociale medier. Da digital mobning oftest finder sted i fritiden, understreger det vigtigheden af et tæt samarbejde mellem skolen og forældrene i forebyggelsen af digital mobning.

Hvordan forebygger vi?

Som skole orienterer vi løbende forældre og børn samt ansatte på skolen om vores trivselspolitik og strategi i forhold til mobning. Det sker i klasserne, til intromøder, forældremøder m.m. Nyansatte orienteres ved jobstart.

Vi arbejder med ”Fri for Mobberi”, der sætter fokus på den gode trivsel og har til formål at øge elevernes bevidsthed om de mekanismer, der er på spil i klassen i relationen mellem eleverne. Vi måler trivslen i klasserne jævnligt. Dels gennem løbende samtaler med elever og forældre, gennem klassemøder og gennem det pædagogiske personales observationer. Derudover laver vi jævnligt trivsels undersøgelser.

For alle ansatte er det en permanent opgave at skabe og sikre et godt og trygt skolemiljø. Lærerne og pædagogerne har til opgave at skabe og sikre et godt undervisningsmiljø og ledelsen er ansvarlig for at klæde dem på til opgaven.

Hvad er elevernes rolle?

I forhold til mistrivsel/mobning bliver eleverne forsøgt gjort bevidste om at det at være tilskuer til mobning også er et bidrag til mobningen. Eleverne skal inddrage de voksne, hvis de oplever at en kammerat udsættes for et psykisk eller fysisk overgreb. Lærerne skal tale med eleverne om dette med det formål at øge deres bevidsthed og skærpe klassens beredskab over for mistrivsel/mobning. Gode og fælles klasse-

oplevelser både af faglig og social karakter er med til at styrke klassefællesskabet og forebygge.

Hvad er forældrenes rolle?

Som en del af et forpligtende skole/hjem-samarbejde hjælper forældrene med til at forebygge ved at lave arrangementer for hele klassen, legegrupper og andre fællesskabsfremmende aktiviteter. Til forældremøder er det vigtigt med en åben dialog mellem forældrene og evt. indgåelse af fælles aftaler for at styrke klassens trivsel og sociale liv. Desuden har Halsnæs Lilleskole et trivsels-organ i “Forældre på Tværs”, som er et udvalg bestående af forældre fra alle klassetrin, som laver trivselsskabende arrangementer for elever og forældre på hele skolen. 

Hvad er ledelsens rolle?

Ledelsen skal holde skolens værdigrundlag højt og levende og skal sørge for at skolens trivselspolitik bliver et effektivt instrument i hverdagen. Ledelsen skal sørge for at skolen gennemfører trivselsundersøgelser med passende intervaller og afsætte ressourcer så skolens ansatte er klædt på til opgaven.

Hvad gør skolen i hverdagen?

Vi handler, så snart vi får mistanke om mobning. Handlingerne kan være forskellige og tager afsæt i den konkrete situation. Som udgangspunkt vil vi fra lærernes og pædagogernes side altid tage en samtale med de involverede elever og det samme med de voksne omkring eleverne. Herefter kan forældrene blive inddraget og vi kan vælge at inddrage ledelsen. Det kan resultere i mange tiltag afhængig af den konkrete situation. Det kan være et klassemøde med alle klassens elever med en efterfølgende orientering til forældrene eller vi kan afholde et forældremøde for hele klassen. Dernæst kan vi inddrage skolens LKT-vejleder og ligeledes kan det komme på tale at inddrage eksterne samarbejdspartnere, PPR-psykolog, sundhedsplejerske m.m.

Ledelsen skal i tilfælde af mobning udarbejde en handlingsplan, hvori det beskrives, hvilke foranstaltninger skolen vil sætte i værk for at stoppe problemerne og ledelsen skal sætte foranstaltninger i værk senest 10 dage efter at skolen er blevet gjort opmærksom på problemet.

Hvad gør skolen konkret, når mobning (fysisk/digital) er konstateret?

Vi handler så hurtigt vi kan. Klasselærer/klassepædagog eller anden nær ressourceperson taler med eleven, og denne har til opgave at lytte til elevens oplevelse. 

Eleven orienteres om, at forældre, lærere og pædagoger involveres.

Ledelsen orienteres om samtalen. Afhængig af sagens karakter vurderes det om ledelsen skal involveres i sagen eller om det enkelte lærerteam kan håndtere det. Ledelsen er parat til sparring undervejs i forløbet. 

Forældrene orienteres som udgangspunkt samme dag, som samtalen med eleven/erne har fundet sted. Alternativt med en besked på intra om kontakt dagen efter. Der tages kontakt til navngivne elevers forældre. Forældrene orienteres om handleplan for forløbet. Den er ikke nødvendigvis endelig fastlagt på dette tidspunkt, da den kan involvere flere personers deltagelse. Der iværksættes samtaler med involverede elever og der indgås skriftlige aftaler, så alle ved, hvad der skal ske. 

Forældrene kontaktes efter samtalen og herunder hvordan der vil blive fulgt op på sagen. I skolens handleplan skal det vurderes om der er behov for særlig støtte og bearbejdning til de involverede og om eksterne samarbejdspartnere skal inddrages. Det vurderes i samarbejde med de involverede forældre, hvordan klassens elever og forældre informeres og evt. involveres.

Ovenstående trivselspolitik drøftes og revideres hvert andet år i skolebestyrelsen – i ulige år.

Nærværende trivselspolitik er vedtaget af bestyrelsen på Halsnæs Lilleskole 2018

Kontakt:

Hovednummer: 47 98 88 83

SFO: 40 18 99 83

Adresse:

Hågendrupvej 6, Torup

3390 Hundested

post@halsnaesskolen.dk