Spring til indhold

Samarbejde og habilitet på Halsnæs Lilleskole

På Halsnæs Lilleskole samarbejder vi ud fra grundlæggende principper om tillid, åbenhed og respekt og med et udgangspunkt, hvor vi ønsker hinanden det bedste.

Grundlæggende tilstræber vi altid at have gennemsigtighed i de beslutninger, der tages. Som medarbejder har man altid mulighed for at få en snak med ledelsen, tillidsmand eller anden relevant kollega.

I sager, bl.a. hvor medarbejdere kan have en tættere og mere personlig relation til hinanden, vil det være relevant at kigge på spørgsmålet om habilitet i forbindelse med sagsbehandlingen. Der må ikke kunne sås tvivl om habilitet og saglighed og det er derfor vigtigt, at vi som skole og organisation anlægger både et bredt men også mere konkret syn på, hvorledes det skal foregå – til gavn for alle involverede.

Det er afgørende i alle forhold på arbejdspladsen, at alle beslutninger og afgørelser bliver truffet ud fra saglige hensyn, således at der ikke skabes mistillid til organisationen, dens ledelse og medarbejdere.

Som ansatte er vi alle forpligtede til at oplyse om alle forhold, som kan skabe interessekonflikt i forhold til vores arbejde.

Der bør tages stilling til habilitetsaspekter, både når den enkelte leder eller medarbejder selv vurderer, at der er risiko for inhabilitet og når der ud fra omverdenens vurdering er mulighed for en interessekonflikt.

For at undgå, at den enkelte leder eller medarbejder kommer under mistanke for at have inddraget uvedkommende hensyn i sin sagsbehandling, er der visse situationer, hvor vedkommende ikke må deltage i sagsbehandlingen.

Der er ikke tale om, at vurderingen af en leders eller medarbejders habilitet i forbindelse med sagsbehandlingen i en sag er en vurdering af den pågældendes hæderlighed, ligesom det ikke i sig selv er problematisk at være inhabil, så længe vedkommende ikke deltager i behandling af den konkrete sag.

Reglerne om inhabilitet er således med til at beskytte medarbejderen eller lederen selv. Reglerne sikrer, at vedkommende ikke kan blive pålagt at behandle en sag i de tilfælde, hvor der foreligger omstændigheder som kan rejse tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Opmærksomhedsområder:
I henhold til forvaltningsloven § 3, stk. 1 foreligger der inhabilitet, såfremt:

  • en medarbejder eller leder har en særlig økonomisk eller personlig interesse i en sags udfald, eller hvis vedkommende er eller har været repræsentant for en person med en sådan interesse.
  • en medarbejder eller leders ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse.
  • en medarbejder eller leder deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald.
  • sagen vedrører klage over udøvelse af kontrol- og tilsynsvirksomhed over for anden offentlig myndighed, og vedkommende medarbejder eller leder tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår.
  • Der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommende medarbejder eller leders upartiskhed.

Det gælder også, hvor en medarbejder eller leder skal træffe beslutning i en sag, som omhandler vedkommendes private venner eller bekendte, her bør vedkommende være opmærksom på, at der i disse tilfælde kan blive tale om en interessekonflikt.

Undtagelse fra hovedreglen i forvaltningslovens § 3: I henhold til forvaltningslovens § 4 gælder hovedreglen i § 3 ikke, såfremt det ikke vil være muligt eller forbundet med væsentlige vanskeligheder eller betænkeligheder at lade en anden træde i pågældende medarbejders eller leders sted under sagens behandling.

Inhabilitetens konsekvens. Den, der er inhabil i en sag må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller på anden måde medvirke i behandlingen af den pågældende sag.

Vedkommende må desuden ikke yde rådgivning i sagen til dem, der skal deltage i hele eller dele af sagens behandling.

Såfremt der foreligger inhabilitet hos en medarbejder eller leder, overdrages sagen til en anden.

Oplysningspligt: Den, der kan være inhabil, skal snarest underrette sin foresatte herom, med mindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning, jf. forvaltningslovens § 6, stk. 1. En medarbejder eller leder har pligt til at oplyse det, hvis vedkommende er bekendt med, at der for ens eget vedkommende er forhold, som kan medføre inhabilitet. Oplysningen gives til nærmeste leder.

Ved behandling af generelle sager skal en medarbejder eller leder, som uden at være inhabil kan have en særlig interesse i sagen eller er knyttet til andre med en interesse i sagen, oplyse nærmeste leder herom.

En medarbejder eller leder, som har påpeget sin mulige inhabilitet overfor nærmeste ledelse eller formanden for sagsbehandlingsudvalget må ikke selv deltage i behandling og afgørelse af spørgsmålet om sin habilitet og skal, i tilfælde hvor der er tale om et konkret møde, forlade mødelokalet under forhandlingen og afstemningen om spørgsmålet.

Ansvar: Hvis en leder eller medarbejder træffer beslutning i en sag, hvor vedkommende er inhabil eller på anden måde yder indflydelse på sagens udfald, overtræder lederen eller medarbejderen regler som er – eller i hvert fald bør være – kendte for vedkommende.

Den pågældende leder eller medarbejder begår hermed en tjenesteforseelse, som efter en konkret vurdering kan udløse en disciplinær sanktion.

Referencer Forvaltningsloven, Justitsministeriet, Maj 2014 God adfærd i det offentlige,
Personalestyrelsen, KL, Danske Regioner

  1. april 2021
    Bestyrelse og ledelse på Halsnæs Lilleskole

Kontakt:

Hovednummer: 47 98 88 83

SFO: 40 18 99 83

Adresse:

Hågendrupvej 6, Torup

3390 Hundested

post@halsnaesskolen.dk